Privacybeleid Huisartsenpost Midden-Holland

1. Algemeen
Om goede medische spoedzorg te kunnen toepassen wij gegevens over u vast. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens heeft gewerkt op grondplichten en heeft bepaalde rechten. Naast deze algemene wet specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan ​​onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

2. Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u contact met ons kunt opnemen, langskomt op de huisartsenpost van een huisarts bij u thuis komt in het geval van spoedzorg, kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Deze gegevens leggen wij in een elektronisch patiëntendossier vast. Dit is noodzakelijk om u goede medische zorg te kunnen geven en voor het financieel afhandelen van uw behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van wezenlijk gevaar voor uw gezondheid van om te kunnen voldoen aan een bestrijding van gevaar.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
 • geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekeringsgegevens
 • uw huisarts
 • medische gegevens

Wij ontvangen ook gegevens van andere zorgverleners, waaronder mogelijk uw eigen huisarts of apotheek. Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. De opnames van deze gesprekken kunnen worden gebruikt in geval van een klacht of een incident. Deze opnames worden maximaal 1 jaar bewaard. Voor uw en onze veiligheid worden in de wachtruimten van onze huisartsenpost camerabeelden vastgelegd door het ziekenhuis waarin de huisartsenpost is gevestigd. Wanneer zich een incident heeft voorgedaan kunnen de relevante beelden worden veiliggesteld zodat deze beschikbaar blijven voor de verdere afhandeling van het incident.

3. Waarom verwerken wij uw gegevens?
De Stichting Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verzameld voor:

 • het verlenen van spoedzorg door medewerkers op de huisartsenpost en door de waarnemendhuisarts;
 • het declareren van de aan u geleverde zorg bij dezorgverzekeraar;
 • de bewaking van de eigen kwaliteit en bedrijfsvoering van deorganisatie;
 • het verantwoorden van geleverde zorg aan zorgverzekeraars, op basis van geanonimiseerdegegevens;
 • ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs envoorlichting.

4. Wetenschappelijk onderzoek
De gegevens die wij registreren kunnen worden gebruikt voor statistieken rond ziekte en gezondheid en voor wetenschappelijk onderzoek naar medische behandelingen. Daarbij gelden strikte regels om uw privacy te beschermen. Gegevens waaruit uw identiteit kan blijken (zoals uw naam en adres) worden eerst verwijderd. Als het voor het onderzoek toch nodig is dat bekend wordt wie u bent, dan zullen wij hiervoor altijd eerst nadrukkelijk om uw toestemming vragen. Hebt u vragen of wilt u niet dat uw gegevens gebruikt worden, neem dan contact op met onze organisatie.

5. Bewaartermijn van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.

6. Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Alleen zorgverleners en medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van uw zorgvraag kunnen uw gegevens raadplegen. Hieronder zijn onder andere begrepen: de triagist (gediplomeerd doktersassistente) waar u telefonisch contact mee heeft, de huisarts die u behandelt en de dienstdoende doktersassistente van de huisartsenpost. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor uw behandeling. In geval van de afhandeling van een klacht kan het nodig zijn dat de klachtenfunctionaris en leidinggevende van de huisartsenpost inzage hebben in uw dossier en eventueel in de opnames van telefoongesprekken en/of camerabeelden. U geeft hiervoor apart toestemming.

7. Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van onze organisatie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig is. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van iemand anders. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners die bij uw behandeling zijn betrokken. Bijvoorbeeld met de ambulancedienst, een specialist in het ziekenhuis waarnaar u wordt verwezen, of de apotheker die een recept van u verwerkt om u de juiste medicijnen te kunnen leveren.

8. Uitwisseling van gegevens
Ter verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg zijn de belangrijkste gegevens uit uw medisch dossier van uw eigen huisarts en apotheek in te zien door de triagist en de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost via het LSP of Whitebox. Deze gegevens zijn alleen door ons op te vragen indien u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven aan uw eigen huisarts en/of apotheek. Indien u telefonisch contact met ons heeft gehad of u bent op de huisartsenpost geweest, of door de huisarts bezocht, dan wordt een samenvatting van uw contact of bezoek teruggestuurd aan uw eigen huisarts. Hierdoor weet uw huisarts precies met welke klachten u contact heeft gehad met de huisartsenpost en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

9. Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben meerdere organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo worden alle medewerkers geïnformeerd en bewust gemaakt van de privacygevoeligheid van uw gegevens en hoe men daar zorgvuldig en onder strikte geheimhouding mee moet omgaan. Daarnaast hebben wij diverse technische maatregelen getroffen om onze computersystemen en netwerkverbindingen te beveiligen tegen onbevoegde toegang. Wanneer het – ondanks deze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek, bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen of wanneer verwijdering van gegevens het gevolg heeft dat er geen goede zorg aan u geleverd kan worden. Mocht u gebruik willen maken van uw rechten dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

11. Vraag van klacht
Als u een vraag van klacht heeft over de wijze wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. De hieronder vermelde contactgegevens. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet ontstaan, dan heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Contactgegevens
Huisartsenpost Midden-Holland
t.av Functionaris Gegevensbescherming: PWA Schel, Stichting Privacyzorg : 0800 - 1090 
Postbus 123
2800 AC Gouda
Tel: 0128-322478
E-mail:  huisartsenpost at hapmh dot nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK