Privacybeleid Huisartsenpost Midden-Holland

1. Algemeen
Om goede medische spoedzorg te kunnen verlenen, registreren wij gegevens over u vast. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast deze algemene wet zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan ​​onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

2. Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, langskomt op de huisartsenspoedpost of een huisarts bij u thuiskomt worden diverse persoonsgegevens van u geregistreerd. Deze gegevens leggen wij in een elektronisch patiëntendossier vast. Dit is noodzakelijk om u goede medische zorg te kunnen verlenen en voor de financiële afhandeling van de aan u verleende zorg.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekeringsgegevens
 • Naam van uw eigen huisarts
 • Medische gegevens

Wij ontvangen ook gegevens van andere zorgverleners, waaronder mogelijk uw eigen huisarts of apotheek. Om de kwaliteit van onze zorgverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. De opnames van deze gesprekken kunnen worden gebruikt in geval van een klacht of een incident. Deze opnames worden maximaal 1 jaar bewaard.

Voor uw en onze veiligheid worden in de wachtruimten van de huisartsenspoedpost camerabeelden vastgelegd. Wanneer zich een incident heeft voorgedaan kunnen de relevante beelden worden opgevraagd ten behoeve van de afhandeling van het incident.

3. Waarom verwerken wij uw gegevens?
De huisartsenspoedpost is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verzameld voor:

 • het verlenen van actue huisartsenzorg;
 • het declareren van de aan u geleverde zorg bij dezorgverzekeraars;
 • de beoordelen en borgen van de kwaliteit van de zorgverlening;

Anonieme gegevens worden verzameld voor:

 • het verantwoorden van geleverde zorg aan zorgverzekeraars;
 • het bijdragen aan (wetenschappelijk) onderzoek, onderwijs envoorlichting.

4. Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Alleen zorgverleners en medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling en afhandeling van uw zorgvraag kunnen uw gegevens raadplegen. Hieronder zijn onder andere begrepen: de triagist (gediplomeerd doktersassistente) waar u telefonisch contact mee heeft / u aan de balie ontvangt en de huisarts of collega zorgverlener die u behandelt. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor uw behandeling.

In geval van de afhandeling van een klacht kan het nodig zijn dat de klachtenfunctionaris en leidinggevende van de huisartsenpost inzage krijgen in uw dossier en eventueel in de opnames van telefoongesprekken en/of camerabeelden. U geeft hiervoor apart toestemming.

6. Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van onze organisatie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig is. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, bijv. wanneer gevreesd wordt voor ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van iemand anders. Bovendien kunnen gegevens, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners die bij uw behandeling zijn betrokken. Bijvoorbeeld met de ambulancedienst, spoedeisende hulp, een specialist in het ziekenhuis waarnaar u wordt verwezen, of de apotheker die een recept van u verwerkt om u de juiste medicijnen te kunnen leveren.

7. Uitwisseling van gegevens
Om zo goed mogelijke patiëntenzorg te kunnen leveren zijn de belangrijkste gegevens uit uw medisch dossier van uw eigen huisarts en apotheek in te zien door de triagist en de dienstdoende huisarts op de huisartsenspoedpost (via het Landelijkeschakelpunt). Deze gegevens zijn alleen door ons op te vragen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven aan uw eigen huisarts en apotheek.

Indien u telefonisch contact met ons heeft gehad, als u op de huisartsenspoedpost bent geweest, of door de huisarts thuis bent bezocht, dan wordt een samenvatting van dit contact en de geleverde zorg (digitaal) naar uw eigen huisarts verstuurd. Hierdoor weet uw eigen huisarts wat de reden van contact met de huisartsenspoedpost was, wat er naar aanleiding daarvan aan zorg is verleend en welke afspraken er zijn gemaakt.

8. Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben meerdere organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo worden alle medewerkers geïnformeerd en bewust gemaakt van de privacygevoeligheid van uw gegevens en hoe men daar zorgvuldig en onder strikte geheimhouding mee om moet gaan. Daarnaast zijn onze computersystemen en netwerkverbindingen beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wanneer het – ondanks deze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek, bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen of wanneer verwijdering van gegevens tot gevolg heeft dat er geen goede zorg aan u geleverd kan worden. Mocht u gebruik willen maken van uw rechten dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

10. Vraag van klacht
Als u een vraag van klacht heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via de hieronder vermelde contactgegevens. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Contactgegevens
Huisartsenpost Midden-Holland
t.av Functionaris Gegevensbescherming: PWA Schel, Stichting Privacyzorg :  
Postbus 123
2800 AC Gouda
Tel: 0182-322478
E-mail:  huisartsenpost@hapmh.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK